Statut

Załącznik do uchwały nr 2 Fundatora Fundacji Misja Człowiek z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji

Tekst jednolity Statutu Fundacji przyjęty na dzień 10 maja 2019 r.

 

STATUT FUNDACJI MISJA CZŁOWIEK

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Misja Człowiek”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. 2018.1491) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019.688) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja Misja Człowiek została ustanowiona przez firmę Akwadrat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Fundatorem.

§2

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§3

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne.

§5

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
 3. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.

§6

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji oraz Prezydent m. st. Warszawy.
 2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§7

 1. Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznak i znaków organizacyjnych Fundacji, zgodne z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§8

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019.688).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, w szczególności w stosunku do osób, o których mowa w § 9 Statutu Fundacji.

II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

 1. Celem Fundacji jest:
 2. stworzenie optymalnych warunków rozwoju oraz niesienie pomocy dzieciom z niepełnosprawnością sprzężoną oraz członkom ich rodzin, a także wczesna interwencja i zapobieganie społecznym i zdrowotnym skutkom niepełnosprawności,
 3. podejmowanie i realizacja różnorodnych działań mających na celu wieloprofilową stymulację i usprawnianie dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a w szczególności chorych przewlekle,
 4. stworzenie dzieciom z niepełnosprawnością sprzężoną optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju w procesie edukacji, ich usamodzielnienia, uspołeczniania i leczenia,
 5. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej dzieci i osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw pro społecznych wobec tej grupy osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 6. reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 7. wsparcie dorosłych osób wielorako niepełnosprawnych: z niepełnosprawnością intelektualną (głównie w stopniu głębokim i znacznym), dysfunkcjami wzroku, słuchu, niepełnosprawnością  ruchową, zaburzeniami komunikacji oraz z innymi problemami, najczęściej na tle neurologicznym.
 8. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności pożytku publicznego poprzez:
 9. organizowanie i prowadzenie ośrodków zajmujących się wczesną stymulacją rozwoju dzieci oraz ich rehabilitacją,
 10. organizowanie i prowadzenie ośrodków umożliwiających wczesną interwencję u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poniżej 3-go roku życia,
 11. założenie i prowadzenie przedszkoli terapeutycznych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną i chorych przewlekle,
 12. działalność edukacyjną i psychoterapeutyczną na rzecz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
 13. organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów terapeutyczno-szkoleniowych,
 14. współpraca z innymi ośrodkami rehabilitacji i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
 15. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji,
 16. organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z niepełnosprawnością sprzężoną dziecka, chorobami przewlekłymi, a także innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 17. propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi,
 18. prowadzenie placówek integracyjnych,
 19. wykorzystywanie nowoczesnych technologii wspierających procesy kształcenia i leczenia dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 20. organizację, wspieranie krajowych, zagranicznych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw, aukcji, warsztatów, koncertów, bali charytatywnych, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, pomoc w organizacji praktyk i staży, a także imprez o charakterze sportowym i rekreacyjno-edukacyjnym,
 21. organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla członków ich rodzin,
 22. powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną , a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 23. prowadzenie ośrodków wsparcia o charakterze rehabilitacyjno – edukacyjnym dla osób dorosłych wielorako niepełnosprawnych: z niepełnosprawnością intelektualną (głównie w stopniu głębokim i znacznym), dysfunkcjami wzroku, słuchu, niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami komunikacji oraz innymi problemami, najczęściej na tle neurologicznym.
 24. Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 25. Statutowa działalność pożytku publicznego Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

4a. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. działalność edukacyjna i psychoterapeutyczna na rzecz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. współpraca z innymi ośrodkami rehabilitacji i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
 3. współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 4. propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi,
 5. organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z niepełnosprawnością sprzężoną dziecka, chorobami przewlekłymi, a także innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 6. powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 7. organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla członków ich rodzin.

4b. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym  zakresie:

 1. organizowanie i prowadzenie ośrodków zajmujących się wczesną stymulacją rozwoju dzieci oraz ich wielopłaszczyznową rehabilitacją,
 2. organizowanie i prowadzenie ośrodków umożliwiających wczesną interwencję u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poniżej 3-go roku życia,
 3. założenie i prowadzenie przedszkoli terapeutycznych, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych dla dzieci niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną i chorych przewlekle,
 4. prowadzenie placówek integracyjnych,
 5. organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów terapeutyczno-szkoleniowych,
 6. wykorzystywanie nowoczesnych technologii wspierających procesy kształcenia i leczenia dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, a zwłaszcza chorych przewlekle, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 7. prowadzenie ośrodków wsparcia o charakterze rehabilitacyjno–edukacyjnym dla osób dorosłych wielorako niepełnosprawnych: z niepełnosprawnością intelektualną (głównie w stopniu głębokim i znacznym), dysfunkcjami wzroku, słuchu, niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami komunikacji oraz innymi problemami, najczęściej na tle neurologicznym,
 8. organizacja, wspieranie krajowych, zagranicznych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw, aukcji, warsztatów, koncertów, bali charytatywnych, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, pomoc w organizacji praktyk i staży, a także imprez o charakterze sportowym i rekreacyjno-edukacyjnym.
 9. Powyższe formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 3. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
 4. darowizn, spadków, zapisów,
 5. dotacji, datków i subwencji osób fizycznych i prawnych,
 6. zbiórek na podstawie odpowiednich przepisów prawa i zezwoleń, jeśli są wymagane,
 7. (wykreślono)
 8. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,
 9. odsetek i depozytów bankowych,
 10. wpłat 1% podatku od podatników,
 11. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
 12. sprzedaży przedmiotów darowizny,
 13. (wykreślono).
 14. Przychody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów Fundacja może przeznaczyć na każdy rodzaj statutowej działalności Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 15. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia, oczywistym jest, że skład czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 16. Zabrania się podejmowania działań polegających na:
 17. udzielaniu przez Fundację pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 18. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu, członków innych organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 19. wykorzystywaniu majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 20. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie Zarządu, członkowie innych organów Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 11

 1. Osoby fizyczne i prawne, które przekażą na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji w wysokości co najmniej 10 000,00 zł lub równowartość tej kwoty w walucie, jeśli chodzi o osoby zagraniczne, uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

IV KOMPETENCJE FUNDATORA

§12

 1. Do kompetencji Fundatora należy:
 2. wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 3. uchwalanie zmian Statutu,
 4. łączenie Fundacji z inną fundacją,
 5. likwidacja Fundacji.
 1. Decyzje Fundatora zapadają w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

V ORGANY FUNDACJI

§13

 1. Organami Fundacji są:
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

§14

 1. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób.
 2. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
 5. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci albo złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu Fundacji.
 6. Fundator powołuje Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu.
 7. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego Członków w każdym czasie.

§15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji wchodzących w zakres kompetencji Zarządu.
 4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 5. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 6. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 7. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia i nagrody pracowników Fundacji;
 9. (wykreślono);
 10. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 11. nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
 12. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§16

 1. (wykreślono).
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. O miejscu i terminie posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Do podjęcia decyzji wymagana jest obecność połowy składu Zarządu. Powiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Zarządu jest przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego ( listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru ) lub drogą mailową, sms na wskazany numer telefonu i opublikowaną informacją na stronie Fundacji.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Za wykonywane czynności służbowe Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie i Prezes zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

VI SPOSÓB REPREZENTACJI

§17

 1. W przypadku istnienia zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
 2. W przypadku istnienia Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie z tym, że w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes. W przypadku świadczeń okresowych uwzględnia się ich sumę za okres roku.

VII ZMIANA STATUTU

§ 18

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator w drodze uchwały.
 2. Zmiany Statutu mogą uzupełniać cele określone w akcie założycielskim. Zmiany statutu nie mogą uchylać celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.

VIII POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Uchwałę w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator.

§ 20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie stwierdzenia niemożliwości realizacji celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
 3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd rejonowy.